Kitsaskohad

Kitsaskohad

MTÜ tegeleb kitsaskohtade kaardistamisega, mis takistavad lapsevanematel ühiselt laste kasvatamist korraldada.

Näiteid kitsaskohtadest:

 • Ühiskonnas levinud soorollid lapsevanematele põhjustavad lahkumineku järgselt ebavõrdset vanemate kohtlemist nii oma sõprade, tuttavate kui ka ametnike poolt.

 • Kas kooselus välja kujunenud rollide, oma lapsepõlvest tuttava peremudeli tõttu või muul põhjusel jääb üks vanem peale lahkuminekut lapse elust huvipuuduse tõttu kõrvale, saamata aru lapse vajadusest mõlema vanema maksimaalsele osalusele ja saamata ühiskonnast negatiivset tagasisidet lapse elust kõrvalejäämisele.

 • Ühiskonnas levinud ebavõrdsus vanemluse rollides loob juba kooselus aluse ebavõrdseks laste jaotuseks peale lahkuminekut.

 • Puuduvad riiklikul tasandil mehhanismid tagada kohtu poolt määratud suhtluskorra täitmist. Näiteks on olukordi, kus lapsi varjatakse teise vanema eest kuude või isegi aastate kaupa (kohtuotsuse vastaselt). Riik on tunnistanud suutmatust tagada selliste kohtuotsuste täitmist https://www.postimees.ee/3003749/kohus-tunnistas-riigi-suutmatust-voimaldada-isal-oma-lapsega-kohtuda

 • Lahus elavate vanemate peredega töötavatel spetsialistidel puuduvad erialalised teadmised:

  • lapse võõrandamise ära tundmiseks ja selle peale reageerimiseks

  • lapsevanematele selgitamiseks, miks lapse vaimse tervise jaoks on oluline sideme säilitamine mõlema vanemaga

 • Peretoetused kantakse üle ainult ühele vanemale. Näiteks lastetoetus ja lasterikka pere toetus makstakse täiel määral ühele vanemale, võimaldamata toetustest osa saada eri leibkondades elavate laste paljulapselisel vanemal, ja toetamata jagatud vanemluse elukorraldust.

 • Lapsel võib elukoha registri järgi olla ainult üks toetustega seotud sissekirjutus. See tähendab, et vahelduva vanemlusega/jagatud vanemluse /50-50 vanemlusega elavate laste puhul

  • Läheb kärgpere korral suure pere arvestusse ainult registreeritud elukohas elava vanema kõik lapsed

 • Lastetoetuse muutmiseks on vaja mõlema vanema nõusolekut.

 • Täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel maksmisel võetakse arvesse ainult taotlevale vanemale vormistatud lapsetoetuste järgi arvutatavat laste arvu.


Kas tead veel kitsaskohti, mis takistavad lahus elavatel vanematel võrdsetel alustel laste eest hoolt kanda? Jaga infot, täites küsimustik.